01.01.-17.05.
14.09.-31.12.
44 Euro
18.05.-21.06.
31.08.-13.09.
55 Euro
22.06.-30.08. 62 Euro